Privacyreglement

Zorgcollectief Nederland vindt het van belang om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Jij hebt ons het vertrouwen gegeven door jouw persoonsgegevens met ons te delen. Je mag er dus vanuit gaan dat wij er alles aan doet om de privacy te beschermen. In dit regelement maken wij inzichtelijk hoe wij hiermee omgaan.

Wetgeving en definities
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bouwt voort op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacy rechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties, waaronder Zorgcollectief Nederland.

In de AVG wordt gebruik gemaakt van een aantal begrippen (Artikel 4, AVG). Om informatie duidelijk en begrijpelijk te houden leggen wij een aantal veel voorkomende begrippen uit.

→ Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen.
→ Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die bijvoorbeeld gaan over gevoelige onderwerpen zoals politieke voorkeuren, geloofsovertuigingen of etnische achtergrond.
→ Gegevens over gezondheid zijn persoonsgegevens over de geestelijk of lichamelijke gezondheid van een persoon.
→ Bestand is een gestructureerde verzameling van persoonsgegevens.
→ Betrokkene is de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
→ Verwerking is alles wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, samenvoegen, opvragen, verstrekken, afschermen en wissen.
→ Verwerker is de persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.
→ Toestemming is wat jou gevraagd wordt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit wordt in de meeste situaties d.m.v. een verklaring op papier gedaan. Hiervoor is jouw handtekening nodig.
→ Verwerkingsverantwoordelijke is een persoon of instantie die, eventueel samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
→ Ontvanger is de persoon of de organisatie die de persoonsgegevens ontvangt.
→ Derden een natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

Binnen Zorgcollectief Nederland is de directie verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
Volgens de wet (artikel 5 AVG) mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. Voor de uitvoering van sommige wetten, zoals bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet, zijn de doelen voor het verwerken in de wet al vastgelegd, net als de persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt mogen worden.

Doeleinden cliënten:
De doeleinden van de persoonsregistratie waarop dit reglement van toepassing is, zijn:

→ Een goede uitvoering van de zorg-, hulp- en dienstverlening die door de organisatie wordt verleend;
→ Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de organisatie;
→ Het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
→ Het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de cliënt met de cliënt dan wel met diens zorgverzekeraar;
→ Het verantwoorden van de organisatie aan de ziektekostenverzekeraars en aan de overheid conform dit reglement, de van kracht zijnde wettelijke verplichtingen;
→ Het evalueren en onderzoeken van de zorg-, hulp- en dienstverlening.

Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG) De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:
→ Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking;
→ Voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan het betrokkene onderdeel is;
→ Om een verplichting na te komen die in de wet staat;
→ Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden;
→ Voor de goede vervulling van een taak van algemeen belang;
→ Voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Wijze van verwerking
De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel. Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel kan worden bereikt, moet daar altijd voor gekozen worden.

Welke persoonsgegevens verzamelt Zorgcollectief Nederland van jou?
Zorgcollectief Nederland verwerkt alleen persoonsgegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor de zorg- en dienstverlening. We verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:→ Persoonsgegevens en contactgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum;
→ Contactgegevens van je naasten, wettelijk vertegenwoordiger en/of mentor en/of bewindvoerder en curator.
→ Medische informatie die Zorgcollectief Nederland ontvangt van je verwijzer, bijvoorbeeld je hulpvraag of Indicatiebesluiten of beschikkingen;
→ Aan jouw gerelateerde correspondentie en documentatie, zoals het zorgplan en rapportages;
→ Overige voor de hulpverlening noodzakelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld justitiële documenten en de gegevens van je huisarts en tandarts.
→ Zorgcollectief Nederland verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.
 
→ Wanneer Zorgcollectief Nederland jouw persoonsinformatie verstrekt aan derden zal er altijd gekeken worden naar de mogelijkheden om te vragen om jouw toestemming (zie “wetgeving en definities”). Zorgcollectief Nederland kan ook zonder jouw toestemming persoonsgegevens verstrekken, wanneer dit voor de taakuitoefening noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van de financiering van de hulp- en dienstverlening. Bepaalde persoonsgegevens dienen hiervoor gedeeld te worden met organen, genoemd in de WLZ en de WMO.→ Indien er sprake is van een noodzakelijke situatie, waarbij hulpdiensten (ambulance/of politie) ingeschakeld dienen te worden zal Zorgcollectief Nederland gegevens van jou delen. Indien er sprake is van een medische noodsituatie zal Zorgcollectief Nederland de hulpverlener op de hoogte stellen van jouw medische gezondheid. Dit houdt in dat wanneer er sprake is van middelengebruik dit ook aan de hulpverlener zal worden doorgegeven.→ Indien er sprake is van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Vanuit de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is Zorgcollectief Nederland verplicht gebruik te maken van het afwegingskader in de meldcode. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Een melding bij “Veilig Thuis” kan een gevolg zijn.

Zorgcollectief Nederland verstrekt alleen gegevens aan organisaties en/of instanties die onder de Europese Wetgeving vallen.

Datalekken (Artikel 33, 34, AVG)
Er wordt gesproken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, of wanneer persoonsgegevens tijdelijk niet beschikbaar zijn, zoals bij een internetstoring. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden, meldt Zorgcollectief Nederland dit uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Als dit later dan 72 uur is, wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Zorgcollectief Nederland zal vervolgens het handelingsadvies opvolgen en jou waar nodig op de hoogte stellen. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

Wat zijn jouw rechten? (Artikel 13 t/m 20, AVG)
→ Recht op informatie; is het recht om aan Zorgcollectief Nederland te vragen of en hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt.→ Inzagerecht; is het recht om de mogelijkheid te krijgen om te controleren of, en op welke manier, jouw gegevens worden verwerkt.→ Correctierecht; is het recht om, wanneer duidelijk wordt dat jouw gegevens niet kloppen, een verzoek in te dienen bij Zorgcollectief Nederland om de om dit te corrigeren. Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies, waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake doen. Wel mag diegene van Zorgcollectief Nederland verwachten dat deze in ieder geval zijn schriftelijke mening toevoegt aan het dossier. Dat kan vooral een oplossing bieden bij situaties, waarbij het om niet objectief vast te stellen feiten gaat.→ Recht van verzet; is het recht dat jij en/of jouw mentor/curator hebben om aan Zorgcollectief Nederland te vragen om jouw persoonsgegevens niet meer te verwerken (echter bemoeilijkt dit de levering van zorg- en dienstverlening).→ Recht op bezwaar; is het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van betrokkene zwaarder wegen dan het belang van Zorgcollectief Nederland om de persoonsgegevens te verwerken. Zorgcollectief Nederland zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde belangen zijn voor de verwerking.→ Recht op verwijdering; in de volgende gevallen heb jij recht op verwijdering/vergetelheid:

1. Niet meer nodig. De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden, waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
2. Intrekken toestemming. Jij en/of jouw mentor/curator heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van jouw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

3. Onrechtmatige verwerking. De organisatie verwerkt jouw persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld, omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
4. Wettelijk bepaald bewaartermijn. De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
5. Kinderen. De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website.

Bewaartermijnen
Zorgcollectief Nederland zal jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van gezondheidsgegevens hanteert Zorgcollectief Nederland de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar, zoals opgenomen in Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 artikel 5.3.4 eerste lid WMO. Naast deze wet houdt Zorgcollectief Nederland indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Verwijzing naar websites van derden.
Zorgcollectief Nederland maakt gebruik van verwijzingen aan derden. Zorgcollectief Nederland attendeert jou erop dat wanneer je gebruik maakt van deze websites de privacy verklaringen van derden van toepassing zijn. Wij raden jullie aan om de privacy verklaringen van derden goed door te lezen voor dat je hier gebruik van maakt.

Contact
Is er iets onduidelijk in het privacyreglement, heb je vragen of een klacht? Neem dan contact op met jouw begeleider en/of met de directie van Zorgcollectief Nederland.

Disclaimer
Dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.